ข่าว

"ประกาศ เรื่องการส่งแบบรายงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ทั่วประเทศ"

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง การส่งแบบรายงานการปฏิบัติการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ทางโครงการได้วางไว้ และเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะ จึงขอความร่วมมือจากพระสอนศีลธรรมทุกท่านตามประกาศที่ได้แจ้งไว้นี้

 

"พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ"

 

 

!!!ประกาศ!!!

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

ขอเชิญพระภิกษุที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

- เป็นพระภิกษุมีอายุพรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา

- สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมโท เป็นอย่างน้อย

- สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖

- มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเข้ารับการอบรมเป็นพระสอนศีลธรรม ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

โดยให้พระภิกษุที่สนใจสามารถติดต่อมายังวิทยาเขต/วิทยาลัย ตามพื้นที่ๆ ท่านต้องการปฏิบัติการสอนแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ ติดต่อที่ วิทยาเขต/วิทยาลัย ดังนี้

๑. ติดต่อ ส่วนกลาง ศาลายา จ.นครปฐม : กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ 

๒. ติดต่อ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี  สิงห์บุรี  ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี  สุพรรณบุรี  ปราจีนบุรี  นครนายก ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  นครสวรรค์

๓. ติดต่อ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม : นครปฐม  สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ชลบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  กาญจนบุรี

๔. วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น : ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา หนองบัวลำภู  อุบลราชธานี  อุดรธานี ติดต่อ

๕. ติดต่อ วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ : เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา

๖. ติดต่อ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช : นครศรีธรรมราช  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต  ตรัง  กระบี่  พังงา  ระนอง  สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา  นราธิวาส

๗. ติดต่อ วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ

๘. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย : เลย กำแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  ตาก  หนองคาย  บึงกาฬ  ติดต่อ

๙. ติดต่อ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์  นครพนม  สกลนคร

๑๐. ติดต่อ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จ.ยโสธร : ยโสธร  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร

สนใจติดต่อที่...

- ส่วนกลาง ศาลายา จ.นครปฐม

  โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๓-๑๐๙๕  มือถือ ๐๙๔-๑๐๗๘๖๗๓

- วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่

   โทร. ๐๕๓-๘๑๔ ๔๑๖    มือถือ ๐๘๕-๐๓๗-๖๖๗๖

- วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย

   โทร. ๐๔๒-๘๑๔-๕๑๖  มือถือ ๐๘๔-๙๔๕-๕๕๑๓

- วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

   โทร. ๐๔๓-๒๔๑-๔๘๘  มือถือ ๐๘๗-๔๒๐-๘๑๐๕

- วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

   โทร.  ๐๔๓-๕๑๖-๐๗๖  มือถือ ๐๘๒-๑๗๗-๗๙๒๓

- วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

   โทร. ๐๓๕-๗๔๕-๐๓๘ ต่อ ๑๑๐ มือถือ ๐๘๔-๗๓๕-๔๐๗๔

- วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

   โทร. ๐๒-๔๒๙-๑๖๖๓ ต่อ ๓๒ มือถือ ๐๘๔-๓๑๙-๓๒๒๗

- วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช

   โทร. ๐๗๕-๓๔๐-๔๙๐  มือถือ ๐๘๗-๘๙๘-๕๕๙๙

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ 

   โทร. ๐๔๓-๘๑๕-๓๙๓  มือถือ ๐๘๕-๖๔๓-๒๙๘๓

- วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จ.ยโสธร

   โทร. ๐๔๕-๗๕๖-๘๕๙  มือถือ ๐๙๘-๕๙๒-๙๔๕๒

 
 

"ขอเชิญร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑"

ขอเชิญร่วมกันหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
งานนี้ไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ
สนใจร่วมงานโทรลงทะเบียนได้ที่ ๐๒-๖๑๘-๗๗๘๑-๔
 

"แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙"

แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙

 

          เอกสารสรุปรายการเเผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

"การประชุมเตรียมงาน สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑"

          วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เเละ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการประชุมเตรียมงาน "สมัชชาการเผยเเผ่พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ ครั้งที่ ๑" ณ ห้องประชุม ๕.๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม

          พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทน สนช. อดีตวุฒิสมาชิกด้านพระพุทธศาสนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้แทนกองงานในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท ๕๖) เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคสื่อสารมวลชน นักยุทธศาสตร์ นักสมัชชา เข้าร่วมประชุมในการประชุมเตรียมการในครั้งนี้

          การจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันยกร่างปฏิญญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างองค์กรที่มีส่วนร่วม และส่งมอบต่อให้กับรัฐบาล โดยจะมีการจัดสัมมนาย่อยอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ผู้ร่วมประชุมลงทะเบียน

ผู้ร่วมประชุมลงทะเบียน

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม

พระเทพวิสุทธิกวี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ

พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์) เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน