ข่าว

"ขอเชิญร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑"

ขอเชิญร่วมกันหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
งานนี้ไม่มีค่าใข้จ่ายใดๆ
สนใจร่วมงานโทรลงทะเบียนได้ที่ ๐๒-๖๑๘-๗๗๘๑-๔
 

"แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙"

แผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙

 

          เอกสารสรุปรายการเเผนยุทธศาสตร์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

"การประชุมเตรียมงาน สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑"

          วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เเละ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการประชุมเตรียมงาน "สมัชชาการเผยเเผ่พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ ครั้งที่ ๑" ณ ห้องประชุม ๕.๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม

          พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทน สนช. อดีตวุฒิสมาชิกด้านพระพุทธศาสนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้แทนกองงานในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท ๕๖) เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคสื่อสารมวลชน นักยุทธศาสตร์ นักสมัชชา เข้าร่วมประชุมในการประชุมเตรียมการในครั้งนี้

          การจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันยกร่างปฏิญญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างองค์กรที่มีส่วนร่วม และส่งมอบต่อให้กับรัฐบาล โดยจะมีการจัดสัมมนาย่อยอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ผู้ร่วมประชุมลงทะเบียน

ผู้ร่วมประชุมลงทะเบียน

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม

พระเทพวิสุทธิกวี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ

พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์) เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร ออกนิเทศพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2559"

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ออกนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพระสอนศีลธรรม ติดตามผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ โดยการนำของพระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขนุการกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยม 4 สถานศึกษา คือ

1. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

2. โรงเรียนวัดคลองเพลง

3. ศูนย์เด็กเล็กท่าพระ

4. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

 

พระครูปลัดกวีวัฒน์พร้อมคณะนิเทศโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

พระครูปลัดกวีวัฒน์ขอเยี่ยมชมการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมฯ

เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนพระพุทธศาสนา

พระกิตติพล ญาณพโล กำลังสอบถามนักเรียนในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

 

"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย มีกำหนดเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2559 ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร

ชลพฤษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 - 10 พฤษาคม 2559

พระสอนศีลธรรมฯที่อยู่สังกัดของวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยมีความสนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อได้ที่ พระอดิศักดิ์ สารโท นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โทร 084-735 4014

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่ได้ที่ข้างล่าง