ข่าว

"โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2559"

   โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยรุ่นที่๑จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้จะเน้นการเสริมสร้างทักษะ พัฒนาการทำงานของพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพระสอนศีลธรรมในสังกัดจะได้รับทราบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ รวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนระหว่างพระสอนศีลธรรมด้วยกันเอง นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายและชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการที่ผ่านมา  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในด้านที่ยังขัดข้องอย่างเร่งด่วน

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการเปิดอบรม

 

 

ดร.รักชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่พระสอนศีลธรรม

พระสอนศีลธรรมให้ความสนใจและเรียนรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างตั้งใจ

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กำลังชี้แจ้งปัญหาต่างๆของพระสอนศีลธรรม โดยมีการแบ่งกลุ่มตามเขตที่สังกัด

พระกิตติพล าณพโล นักวิชาการศึกษา ในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชี้แจ้งระเบียบในการจัดกลุ่มพระสอนศีลธรรม

ตัวแทนกลุ่มพระสอนศีลธรรมในเขตต่างๆขึ้นมาพูดถึงปัญหาต่างๆ

ในการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพหมู่ของพระสอนศีลธรรมในรุ่นที่ 1 ประจำปี 2559

ภาพหมู่ของพระสอนศีลธรรมในรุ่นที่2 ประจำปี 2559

"กำหนดการงานอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในวันที่26-27 มีนาคม 2559

กำหนดการอบรมเพิ่มศักยภาพโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ 26- 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

เลื่อนหนดการอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯครั้งที่ ๑

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประกาศเลื่อนอบรมสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จึงขอให้พระสอนศีลธรรมฯ ที่เข้าอบรมสัมมนาในครั้งที่ ๑ ไปอบรมร่วมกับ ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยขอให้พระสอนศ๊ลธรรมฯ ทุกรูปที่จะเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๙ นำอุปกรณ์อิเลกโทนิคส์ เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน

 

"ประกาศพระสอนฯที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เรื่องการย้ายสังกัด"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การย้ายสังกัดของพระสอนศีลในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

       เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการ จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรีทราบดังนี้

          1. ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ย้ายสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

          2. การอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี จะแจ้งให้ทราบในเว็บ  www.mms.mbu.ac.th

"ตารางการอบรมพระสอนฯ มมร ทั่วประเทศ"

ตารางการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทั่วประเทศ