ข่าว

"ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวในการเข้าอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่)"

ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการอบรมพระสอนฯ(ใหม่) 

 

"ประกาศอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม(เก่า)ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(เก่า) ประจำปี 2559 ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30เมษายน 2559 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกท่านโปรดตรวจสอบพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อย แล้วตอบใบตอบรับส่งมายังที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อมา 024446000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร (Fax) 024446070 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น!!!!!!

 

การเข้าอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่) 2559

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

 

          สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนิมนต์เข้าอบรมในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ B6มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.mms.mbu.ac.th ในหัวข้อดาวน์โหลด ฟอร์มใบตอบรับ(พระใหม่) 

 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base)

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล(Data Base) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต/วิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการ 

       รูปแบบกิจกรรมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรผู้ออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานของการใช้ระบบโปรแกรม วิธีการกรอกข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด การรับส่งข้อมูลผ่านระบบบาร์โคดเข้าสู่เครื่องแม่ข่าย  ยังรวมไปถึงรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโครงการพระสอนศีลธรรมฯคาดหวังว่า หากโครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จะช่วยให้การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลพระสอนศีลธรรมฯ  ส่งผลไปถึงการบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายศรัณย์ ท้าวมิตร นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน

พระครูปลัดกวีวัฒน์ เลขานุการโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กล่าวเปิดการอบรม และเกริ่นนำรายละเอียดการอบรม

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชียวชาญและผู้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล สาธิตการใช้งานบนสมาร์ทโฟน

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางคอยดูแล ให้คำแนะนำต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

พระราชบัณฑิต อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และเน้นย้ำให้ทุกคนตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้

นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป