ข่าว

"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯครั้งที่๓"

 (๕ ก.ย.) เปิดโครงการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดย พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยการอบรมฯ ครั้งนี้เป็นพระสอนศีลธรรมในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนประมาณ ๓๐๐ รูป ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

--ขอขอบคุณภาพและข่าว---ท่านพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตโคราช-ลพบุรีวันที่8-11ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในส่วนกลางได้ดำเนินการนิเทศและประเมินติดตามการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่และจังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอท่าหลาวงและบ้านหมี่ในระหว่างวันที่8-11กันยายน 2558ที่ผ่านมาเพื่อมาให้กำลังใจและเยี่ยมชมการสอนของพระสอนฯในเขตพื้นที่ที่สังกัดในหน่วยงานส่วนกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในวันที่4 ส.ค.-4 ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ดำเนินการนิเทศและประเมินผลติดตามการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงเวลา 4สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจเยี่ยมการสอนของพระสอนฯและให้กำลังใจพระสอนฯในสังกัดของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยไปโรงเรียนทั้งหมด32 แห่งด้วยกัน

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนประถมแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน"

สำหรับพระสอนศีลธรรมฯที่เพิ่งสมัครใหม่แล้วผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องได้รับการบรรจุเป็นพระสอนฯของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงสามารถส่งแบบรายงานการสอนได้เพราะท่านพระสอนฯใหม่นั้นยังไม่มีเลขรหัสดังนั้นถ้าพระสอนฯได้รับการบรรจุแล้วมีเลขรหัสก็สามารถส่งแบบรายงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ซึ่งพระสอนฯใหม่นั้นจะได้รับการบรรจุและส่งแบบราย

งานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ในเทอมที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓"

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน ด่วน!!!!! 

สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ต่างรูปข้างล่าง