ข่าว

"โครงการพระสอนฯ(ส่วนกลาง)ดำเนินการนิเทศและติดตามการสอนของพระสอนฯในวันที่4 ส.ค.-4 ก.ย. 58"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ดำเนินการนิเทศและประเมินผลติดตามการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงเวลา 4สิงหาคม 2558 - 4 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจเยี่ยมการสอนของพระสอนฯและให้กำลังใจพระสอนฯในสังกัดของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) โดยไปโรงเรียนทั้งหมด32 แห่งด้วยกัน

โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนประถมแห่งแรกของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน"

สำหรับพระสอนศีลธรรมฯที่เพิ่งสมัครใหม่แล้วผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องได้รับการบรรจุเป็นพระสอนฯของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงสามารถส่งแบบรายงานการสอนได้เพราะท่านพระสอนฯใหม่นั้นยังไม่มีเลขรหัสดังนั้นถ้าพระสอนฯได้รับการบรรจุแล้วมีเลขรหัสก็สามารถส่งแบบรายงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ซึ่งพระสอนฯใหม่นั้นจะได้รับการบรรจุและส่งแบบราย

งานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ในเทอมที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓"

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน ด่วน!!!!! 

สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ต่างรูปข้างล่าง

"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระสอนฯครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนี้พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมและพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้มีพระคุณเจ้าเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๔๒๐ รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน"

พระสอนฯทุกรูปที่ได้ส่งแบบรายงานการสอนในช่วงเดือรพค-มิย58 ในเทอมที่1/58 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการรับค่าอบแทน