ข่าว

"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระสอนฯครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนี้พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมและพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้มีพระคุณเจ้าเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๔๒๐ รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน"

พระสอนฯทุกรูปที่ได้ส่งแบบรายงานการสอนในช่วงเดือรพค-มิย58 ในเทอมที่1/58 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการรับค่าอบแทน

"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58"

เนื่องจากวันที่28-30กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันวันสำคัญของชาติและศาสนาวันอาสาฬบูชา ดังนั้นหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันอาสฬบูชา58 ในไฟล์ที่ชื่อว่า asanmms58

"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

เนื่องจากการเลื่อนการอบรมพระสอนครั้งที่๒จากเดิมในวันที่ ๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่านพระสอนฯสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้เลย

"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม"

*****ประกาศ*****

เรื่อง"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมใน
วันเสาร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้เลื่อนเข้ารับการอบรมเป็นวันเสาร์ที่ ๑สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กับที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ให้เข้ารับการอบรมใรวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เท่านั้น