ข่าว

"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ"

            เนื่องจากวันที่13 มิถุนายน 2558 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดอบรมสัมนาพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1 ดังนั้นพระสอนศีลธรรมฯทุกรูปที่อยู่เขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดเข้าอบรมสัมมนา โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับการเข้าอบรมพร้อมทั้งส่งมายังที่อยู่และโทรสาร ตามในรายละเอียดในภาพได้เลย

"กฎเกณฑ์ระเบียบการแข่งขันวันวิสาขบูชา"

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด ไฟล์ ชื่อ visakha58 

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯส่วนกลางจัดอบรมสัมมนาพระสอน ประจำปีศึกษา58 "

 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) มีกำหนดการที่จะเปิดอบรมพระสอนศีลธรรมในรอบแรก วันที่13 มิถุนายน 2558 จะเป็นเขตไหน ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากท่านใดสงสัยสามารถโทรติดต่อได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาคารวณิสสรศรัทธา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย หรือ  02-444-6000 ต่อ 1093-1095 วันและเวลาราชการ

 

 

"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร"

วันนี้ 21 เมษายน 2558
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รักษาการในตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร พระเมธาวินัยรส รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มจร โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานที่ประชุม


 ภาพและเนื้อหาข่าว โดยท่านพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร

"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการโดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี เป็นประธานโครงการพระสอนฯ และ ท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส เป็นรองประธานฯ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวกและง่ายต่อการบริหารก้าวหน้าต่อไป