ข่าว

"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร"

วันนี้ 21 เมษายน 2558
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รักษาการในตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร พระเมธาวินัยรส รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มจร โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานที่ประชุม


 ภาพและเนื้อหาข่าว โดยท่านพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร

"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการโดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี เป็นประธานโครงการพระสอนฯ และ ท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส เป็นรองประธานฯ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวกและง่ายต่อการบริหารก้าวหน้าต่อไป  

 

 

"มมร-มจร ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data Base)ครั้งที่๓"

++วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘++
เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมกันในการหาแนวทางพัฒนาระบบฐานขัอมูล(Data Base)ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั้น๒ อาคารจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการฝ่ายวิชาการ และประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร เป็นประธานประชุม พร้อมทั้งพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้ อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศิลปากร และคณะเจ้าหน้าที่พระสอนฯทั้ง ๒ สถาบัน เพื่อมาปรึกษาหาแนวร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ๑).จัดกลุ่มข้อมูลสาธารณะ ๒).จัดกลุ่มข้อมูลบุคลากร ๓)จัดกลุ่มข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถิติ การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการพระสอนฯทั้ง๒สถาบันให้เกิดการพัฒนาก้าวต่อไป.
---ขอขอบคุณภาพจากทางสนง.พระสอนฯ มจร----

 

 

 

 

 

"กำหนดส่งเบิกนิตยภัต รอบที่4"

!!!!ประกาศให้ทราบ!!!

วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2558 

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องเบิกนิตยภัต รอบที่4 ดังนั้นพระสอนฯหรือ นักเผยแผ่ ท่านใดยังไม่ส่งแบบรายงาน ให้มาส่งก่อนวันที่12 มีนาคม 2558 ถ้าท่านใดส่งช้ากว่าที่เรากำหนดไว้จะได้รับนิตยภัตในรอบเดือนถัดไปนะครับ ท่านใดมีสหายที่ยังไม่ส่งแบบรายงานโปรดบอกและช่วยให้ส่งมาทันก่อนกำหนดด้วยนะครับ 

ขอขอบพระคุณมากครับ

"ขยายวันรับสมัครร่วมการแข่งขันวันมาฆบูชา 58"

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมาหามกุฎราชวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในวันที่2-4 มีนาคม2558 โดยเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมนั้น จากเดิมให้ส่งรายละเอียดการสมัครภายในวันที่ 20 กพ 2558 เลื่อนมาเป็นวันที่"25 กพ 2558 " ดังนั้นทางสถาบันต่างๆที่สนใจจะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนั้น สามารถส่งได้ถึงภายใน 25 กพ 2558 นี้