ข่าว

"มมร และ มจร ร่วมกันประชุมกันในระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพระสอนศีลธรรม"ครั้งที่๒

วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้เข้าร่วมประชุมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินร่วมกันทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโครงการพระสอนศีลธรรม เพื่อให้เกิดศักยภาพด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคาร จุฬาบรรณาคาร ช้น๒ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร มาร่วมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยท่านพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร และพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ดร. รัชนก สุขะกาลนันต์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปกร มาให้ความรู้และแนะแนวทางเกี่ยวกับพื้นฐานข้อมูลของระะบบ เพื่อให้เข้าใจ และพัฒนาก้าวต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"มมร รอ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯ"

วันเสาร์ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ทำการจัดเปิดโครงการอบรมพัฒนา่ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2558  

ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค โดยงานนี้ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและประธานโครงการพระสอนฯมมร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวนโยบาย คือ

1)สร้างสังคมด้วยศีลธรรม

2)บุคลากรพร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3)จัดสร้างระบบฐานข้อมูลให้คลอบคลุม

4)การบริการให้เกิดความคล่่องตัวและรวดเร็ว

5)ตัดปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าทุกมิติ

โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีพระ-สามเณรเข้าร่วมอบรมกว่า 500รูป.

--ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรชัย เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำรูปมาเผยแผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"มมร สธ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถมภ์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร จปร. ชั้น1 โดยการนี้ มี พระครูสุทรธรรมโสภณ,รศ. รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดโครงการอบรบครั้งนี้ ซึ่งได้อาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดี มมร ด้านวิชาการ และประธานโครงการพระสอนฯได้บรรยาย เรื่อง"ยุทธศาาสตร์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน"ซึงการอบรมในครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณรมาร่วม อบรมประมาณ200กว่ารูป

พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ

 

ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชการ และประธานโครงการพระสอร กำลังบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ประกาศทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันมาฆบูชา"

ประกาศ ทุกหน่วยงานที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่2-4 มีนาคม 2558 เข้าให้ส่งรายชื่อนักเรียน และคณะอาจารย์ที่พามาให้ครบถ้วนด้วย จึงมาประกาศเพื่อทราบ!!!!!!!!!!!!

"เชิญ ร่วมงานการแข่งขันวันมาฆบูชา"

ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษา และประชาชน มาร่วมงานการแข่งขันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันต่างๆที่ช่องดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์ www.mms.mbu.ac.thในช่องดาวน์โหลดวันมาฆบูชา "ส่งก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558" ส่งมาที่โทรสาร 02-444-6070 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน