ข่าว

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพระสอนศีลธรรม"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Clinic Data Base) เพื่อช่วยให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี่ยังขาดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบรายงานการปฏิบัติการสอนและใช้ระบบฐานข้อมูลเพือให้พระสอนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีปีระสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 รูป เท่านั้น !!!!!! ซึ่งกำหนดการจัดโครงการอบรม มีขึ้นในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามกำหนดการ และใบตอบรับในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. รับสมัครคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระสอนศีลธรรม รับสมัครพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนศีลธรรมและเป็นเผยแผ่ต่อไปสามารถสมัครในระบบออนไลน์และดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอผลงานได้ที่ www.krupra.net โทร.035 248 084 และขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลส 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

****สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนร่วมงาน****

โทร 02-618-7781-4, 086-977-0112

สำหรับมาร่วมงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

"ประกาศโครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2560"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้เปิดการอบรมประจำปี โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค. 2560 (พระสอนใหม่อบรม 2 วัน มีที่พักให้ ฟรี!!!) โดยรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ 02-444-6000 ต่อ 1093-95 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมโครงการได้ ณ ตอนนี้

"ประกาศเรื่องการส่งแบบรายงานในระบบฐานข้อมูล"

!!! ประกาศ !!!

โครงการพระสอนศีลในโรงเรีย นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอประกาศแจ้งให้ทราบ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสังกัด ส่วนกลาง วิทยาเขตล้าน วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้ส่งแบบรายงานการสอนด้วยระบบฐานข้อมูล (Data Base) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบ!!!!!! 

ท่านสามารถเข้าสูระบบ ได้ที่ e-mms.mbu.ac.th หรือ ติดต่อได้ที่ 02-444-6000 ต่อ 1095 ,มือถือ 061-850-0003 ศรัณย์ ท้าวมิตร ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร