ข่าว

Display # 
"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1230
"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 857
“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ” Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 932
"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1017
"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2373
"กฎเกณฑ์ระเบียบการแข่งขันวันวิสาขบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1287
"โครงการพระสอนศีลธรรมฯส่วนกลางจัดอบรมสัมมนาพระสอน ประจำปีศึกษา58 " Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1167
"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 863
"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1119
"มมร-มจร ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data Base)ครั้งที่๓" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1019