ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

 

ภาคเรียนที่ ๑

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

๒๓-๒๗  เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือส่งตัวเข้าสอนในสถานศึกษา

เลขานุการผู้แทนเขต / อำเภอ

๓๐ เมษายน ทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ

๑๖ พฤษภาคม ทุกปี

เริ่มทำการสอนในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมฯ

ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน

พฤษภาคม - กันยายน

ส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

โรงเรียน/พระสอนศีลธรรมฯ

กรกฏาคม – กันยายน  ทุกปี

นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ส่วนกลาง

ทำการนิเทศ / ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นักวิชาการศึกษา

โครงการพระสอนศีลธรรมฯ

และอาจารย์นิเทศ

๓๐ กันยายน ทุกปี

หมดเขตของการส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๑ – ๒๐ ตุลาคม ทุกปี

ยืนยัน / แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงเรียนทำการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ทุกปี

แจ้งหนังสือเปลี่ยนแปลงถึงสถานศึกษา

โครงการพระสอนฯ

๑๕ ตุลาคม ถึง

๓๐ พฤศจิกายน ทุกปี

รายงานตัวเข้ารับการอบรม กฎระเบียบ

การปฏิบัติการสอนประจำปีงบประมาณ ทุกรูป

พระสอนศีลธรรมฯ

 

ภาคเรียนที่ ๒

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

๓๑ ตุลาคมทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ

๑ พฤศจิกายน ทุกปี

เริ่มทำการสอนในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมฯ

ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน

พฤศจิกายน - มีนาคม

ส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

โรงเรียน / พระสอนศีลธรรมฯ

๓๐ มีนาคม ทุกปี

หมดเขตของการส่งรายงานปฏิบัติการสอน

พระสอนศีลธรมฯ

๑ – ๑๕ เมษายน ทุกปี

ยืนยัน / แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงเรียนทำการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๑๖ – ๒๒ เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือการเปลี่ยนแปลงถึงสถานศึกษา

โครงการพระสอนฯ

๒๓ – ๒๗ เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือส่งตัวเข้าสอนในสถานศึกษา

เลขานุการผู้แทนเขต / อำเภอ

๓๐ เมษายน ทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ