ข่าว

Display # 
"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 771
“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ” Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 821
"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 910
"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 2230
"กฎเกณฑ์ระเบียบการแข่งขันวันวิสาขบูชา" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1199
"โครงการพระสอนศีลธรรมฯส่วนกลางจัดอบรมสัมมนาพระสอน ประจำปีศึกษา58 " Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1057
"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 789
"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 1013
"มมร-มจร ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data Base)ครั้งที่๓" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 898
"กำหนดส่งเบิกนิตยภัต รอบที่4" Written by ศรัณย์ ท้าวมิตร 660