ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง

 

ภาคเรียนที่ ๑

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

๒๓-๒๗  เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือส่งตัวเข้าสอนในสถานศึกษา

เลขานุการผู้แทนเขต / อำเภอ

๓๐ เมษายน ทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ

๑๖ พฤษภาคม ทุกปี

เริ่มทำการสอนในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมฯ

ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน

พฤษภาคม - กันยายน

ส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

โรงเรียน/พระสอนศีลธรรมฯ

กรกฏาคม – กันยายน  ทุกปี

นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ส่วนกลาง

ทำการนิเทศ / ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

นักวิชาการศึกษา

โครงการพระสอนศีลธรรมฯ

และอาจารย์นิเทศ

๓๐ กันยายน ทุกปี

หมดเขตของการส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๑ – ๒๐ ตุลาคม ทุกปี

ยืนยัน / แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงเรียนทำการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ทุกปี

แจ้งหนังสือเปลี่ยนแปลงถึงสถานศึกษา

โครงการพระสอนฯ

๑๕ ตุลาคม ถึง

๓๐ พฤศจิกายน ทุกปี

รายงานตัวเข้ารับการอบรม กฎระเบียบ

การปฏิบัติการสอนประจำปีงบประมาณ ทุกรูป

พระสอนศีลธรรมฯ

 

ภาคเรียนที่ ๒

ที่

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

๓๑ ตุลาคมทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ

๑ พฤศจิกายน ทุกปี

เริ่มทำการสอนในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมฯ

ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือน

พฤศจิกายน - มีนาคม

ส่งแบบรายงานปฏิบัติการสอน

โรงเรียน / พระสอนศีลธรรมฯ

๓๐ มีนาคม ทุกปี

หมดเขตของการส่งรายงานปฏิบัติการสอน

พระสอนศีลธรมฯ

๑ – ๑๕ เมษายน ทุกปี

ยืนยัน / แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายโรงเรียนทำการสอน

พระสอนศีลธรรมฯ

๑๖ – ๒๒ เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือการเปลี่ยนแปลงถึงสถานศึกษา

โครงการพระสอนฯ

๒๓ – ๒๗ เมษายน ทุกปี

แจ้งหนังสือส่งตัวเข้าสอนในสถานศึกษา

เลขานุการผู้แทนเขต / อำเภอ

๓๐ เมษายน ทุกปี

ส่งหนังสือส่งตัวให้สถานศึกษาตามที่แจ้ง

เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ :
 
พัฒนาพระสอนศีลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคม
 
พันธกิจ :
1.  พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2.  วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงห่องค์ความรู้ และติดตามประเมินผล
3.  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ
4.  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
 
ยุทธศาสตร์ :
1. การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2. วิจัยและพัฒนาพระสอนศีลธรรม
3. การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. การบริหารจัดการที่ดี
 
เป้าประสงค์ :
1. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการสร้างสังคมไทยสู่ความเป็นสังคมวิถีพุทธ
2. มีผลงานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3. มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารจัดการ
4. พระสอนศีลธรรมบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
5. มีระบบบริหารจดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 
อำนาจหน้าที่ :

1. รับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนด ให้ได้มาตรฐานแล้วส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ

2. ทำการเบิกจ่ายค่านิตยภัตให้กับพระสอนศีลธรรมฯที่ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติการสอนตามความเป็นจริง

3. ส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับหลักนโยบายของรัฐบาล

4. ออกติดตามนิเทศประเมินผลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา

5. ติดตามแจ้งข่าวสารกับความเคลื่อนไหวของโครงการให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทราบอย่างทั่วถึง

6. พัฒนางานบริการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ก้าวหน้าได้มาตรฐาน

7. ผลิตสื่อการสอนแก่โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโอกาสและวาระต่างๆ ที่สำคัญและเห็นสมควร

9. ปลด - ให้ออก - ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่