"มมร รอ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯ"

วันเสาร์ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ทำการจัดเปิดโครงการอบรมพัฒนา่ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2558  

ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค โดยงานนี้ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและประธานโครงการพระสอนฯมมร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวนโยบาย คือ

1)สร้างสังคมด้วยศีลธรรม

2)บุคลากรพร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3)จัดสร้างระบบฐานข้อมูลให้คลอบคลุม

4)การบริการให้เกิดความคล่่องตัวและรวดเร็ว

5)ตัดปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าทุกมิติ

โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีพระ-สามเณรเข้าร่วมอบรมกว่า 500รูป.

--ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรชัย เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำรูปมาเผยแผ่