"มมร และ มจร ร่วมกันประชุมกันในระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพระสอนศีลธรรม"ครั้งที่๒

วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้เข้าร่วมประชุมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินร่วมกันทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโครงการพระสอนศีลธรรม เพื่อให้เกิดศักยภาพด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคาร จุฬาบรรณาคาร ช้น๒ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร มาร่วมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยท่านพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร และพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ดร. รัชนก สุขะกาลนันต์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปกร มาให้ความรู้และแนะแนวทางเกี่ยวกับพื้นฐานข้อมูลของระะบบ เพื่อให้เข้าใจ และพัฒนาก้าวต่อไป.