"มมร-มจร ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data Base)ครั้งที่๓"

++วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘++
เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมกันในการหาแนวทางพัฒนาระบบฐานขัอมูล(Data Base)ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั้น๒ อาคารจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการฝ่ายวิชาการ และประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร เป็นประธานประชุม พร้อมทั้งพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้ อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศิลปากร และคณะเจ้าหน้าที่พระสอนฯทั้ง ๒ สถาบัน เพื่อมาปรึกษาหาแนวร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ๑).จัดกลุ่มข้อมูลสาธารณะ ๒).จัดกลุ่มข้อมูลบุคลากร ๓)จัดกลุ่มข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถิติ การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการพระสอนฯทั้ง๒สถาบันให้เกิดการพัฒนาก้าวต่อไป.
---ขอขอบคุณภาพจากทางสนง.พระสอนฯ มจร----