"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการโดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี เป็นประธานโครงการพระสอนฯ และ ท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส เป็นรองประธานฯ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวกและง่ายต่อการบริหารก้าวหน้าต่อไป