"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร"

วันนี้ 21 เมษายน 2558
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รักษาการในตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร พระเมธาวินัยรส รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มจร โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานที่ประชุม


 ภาพและเนื้อหาข่าว โดยท่านพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร