"โครงการพระสอนศีลธรรมฯส่วนกลางจัดอบรมสัมมนาพระสอน ประจำปีศึกษา58 "

 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) มีกำหนดการที่จะเปิดอบรมพระสอนศีลธรรมในรอบแรก วันที่13 มิถุนายน 2558 จะเป็นเขตไหน ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากท่านใดสงสัยสามารถโทรติดต่อได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาคารวณิสสรศรัทธา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย หรือ  02-444-6000 ต่อ 1093-1095 วันและเวลาราชการ