"ประกาศเรื่องการส่งแบบรายงานในระบบฐานข้อมูล"

!!! ประกาศ !!!

โครงการพระสอนศีลในโรงเรีย นมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอประกาศแจ้งให้ทราบ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสังกัด ส่วนกลาง วิทยาเขตล้าน วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้ส่งแบบรายงานการสอนด้วยระบบฐานข้อมูล (Data Base) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบ!!!!!! 

ท่านสามารถเข้าสูระบบ ได้ที่ e-mms.mbu.ac.th หรือ ติดต่อได้ที่ 02-444-6000 ต่อ 1095 ,มือถือ 061-850-0003 ศรัณย์ ท้าวมิตร ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร