ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลส 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

****สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนร่วมงาน****

โทร 02-618-7781-4, 086-977-0112

สำหรับมาร่วมงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย