"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. รับสมัครคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระสอนศีลธรรม รับสมัครพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนศีลธรรมและเป็นเผยแผ่ต่อไปสามารถสมัครในระบบออนไลน์และดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอผลงานได้ที่ www.krupra.net โทร.035 248 084 และขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ