"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพระสอนศีลธรรม"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Clinic Data Base) เพื่อช่วยให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี่ยังขาดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบรายงานการปฏิบัติการสอนและใช้ระบบฐานข้อมูลเพือให้พระสอนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีปีระสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 รูป เท่านั้น !!!!!! ซึ่งกำหนดการจัดโครงการอบรม มีขึ้นในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามกำหนดการ และใบตอบรับในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้