"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร รับสมัครพระสอนศีลธรรมประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562  ตามรายละเอียดด้านล่าง