"กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้มีกำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนของพระสอนศีลธรรมเดิมและพระสอนศีลธรรมใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

พระสอนศีลธรรมเดิม

จัดอบรมวันที่ 26  มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ  ฝั่งพระนคร และปริมณฑล)

27 มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี)

พระสอนศีลธรรม สมัครใหม่

จัดอบรมวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 วัน 

หมายเหตุ

- พระภิกษุที่มีความสนใจจะสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ e-mms.mbu.ac.th

- ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมอบรม ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลด ข้างล่าง