"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ออกติดตามผลและประเมิน พระสอนศีลธรรม ประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการออกติดตาม และประเมินผล การสอนศีลธรรม ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 สิงหาคม 2562 จากจำนวนโรงเรียน 20 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพร้อมรับคำเสนอแนะจากผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดยมี พระครูปลัดกวีวัฒน์ , ดร. หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม และนายชาญชัย สุขจันโท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารพระสอนศีลธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้