ข่าว

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ออกติดตามผลและประเมิน พระสอนศีลธรรม ประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการออกติดตาม และประเมินผล การสอนศีลธรรม ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 สิงหาคม 2562 จากจำนวนโรงเรียน 20 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพร้อมรับคำเสนอแนะจากผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีคุณภาพ โดยมี พระครูปลัดกวีวัฒน์ , ดร. หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม และนายชาญชัย สุขจันโท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารพระสอนศีลธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้

 

 

 

"กำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้มีกำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 ทั้งในส่วนของพระสอนศีลธรรมเดิมและพระสอนศีลธรรมใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

พระสอนศีลธรรมเดิม

จัดอบรมวันที่ 26  มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ  ฝั่งพระนคร และปริมณฑล)

27 มกราคม 2562 (พระสอนศีลธรรมพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี)

พระสอนศีลธรรม สมัครใหม่

จัดอบรมวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 วัน 

หมายเหตุ

- พระภิกษุที่มีความสนใจจะสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ e-mms.mbu.ac.th

- ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมอบรม ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลด ข้างล่าง

 

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มมร รับสมัครพระสอนศีลธรรมประจำปี 2562"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562  ตามรายละเอียดด้านล่าง

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม ติดตามและประเมินผลการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการติดตามและประเมินผลการสอนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ลงพื้นที่ใน 4 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เป็นจำนวน 20 โรงเรียน โดยได้เริ่มการลงพื้นที่ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 2 -31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและรับทราบปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษา

"งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3"

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 3" ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลลูน ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ สอบถามได้ที่ 0814214692, 0816677041 และกำหนดการงานตามรายละเอียดตามภาพ

กำหนดการงาน