ข่าว

"ประกาศพระสอนฯที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เรื่องการย้ายสังกัด"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การย้ายสังกัดของพระสอนศีลในโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

       เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัด พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารโครงการ จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดลพบุรีทราบดังนี้

          1. ให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของจังหวัดลพบุรี ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ย้ายสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงณราชวิทยาลัย ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

          2. การอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี จะแจ้งให้ทราบในเว็บ  www.mms.mbu.ac.th

"ตารางการอบรมพระสอนฯ มมร ทั่วประเทศ"

ตารางการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ทั่วประเทศ

 

"ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวในการเข้าอบรมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ(พระใหม่)"

ข้อปฏิบัติ ระเบียบ และสิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการอบรมพระสอนฯ(ใหม่) 

 

"ประกาศอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม(เก่า)ประจำปี 2559"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(เก่า) ประจำปี 2559 ซึ่งจะเริ่มเปิดอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 และ วันที่ 30เมษายน 2559 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกท่านโปรดตรวจสอบพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อย แล้วตอบใบตอบรับส่งมายังที่สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรติดต่อมา 024446000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร (Fax) 024446070 ในวันและเวลาทำการเท่านั้น!!!!!!