ข่าว

"พระสอนศีลธรรมใหม่ในการส่งแบบรายงาน"

สำหรับพระสอนศีลธรรมฯที่เพิ่งสมัครใหม่แล้วผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องได้รับการบรรจุเป็นพระสอนฯของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยเสียก่อนจึงสามารถส่งแบบรายงานการสอนได้เพราะท่านพระสอนฯใหม่นั้นยังไม่มีเลขรหัสดังนั้นถ้าพระสอนฯได้รับการบรรจุแล้วมีเลขรหัสก็สามารถส่งแบบรายงานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ซึ่งพระสอนฯใหม่นั้นจะได้รับการบรรจุและส่งแบบราย

งานเพื่อเบิกค่าตอบแทนได้ในเทอมที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

"ประกาศการอบรมพระสอนฯและตอบรับเข้าการอบรมครั้งที่๓"

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้ส่งใบตอบรับเพื่อลงทะเบียน ด่วน!!!!! 

สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ต่างรูปข้างล่าง

"โครงการพระสอนศีลธรรมมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดการอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดโครงการอบรมพระสอนฯครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนี้พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมและพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้บรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการอบรมพระสอนศีลธรรมในครั้งนี้มีพระคุณเจ้าเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๔๒๐ รูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"นิตยภัตรอบเดือนพค-มิย 58 และรายชื่อพระสอนฯที่ได้รับค่าตอบแทน"

พระสอนฯทุกรูปที่ได้ส่งแบบรายงานการสอนในช่วงเดือรพค-มิย58 ในเทอมที่1/58 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อในการรับค่าอบแทน

"ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การแข่งขันวันอาสาฬบูชา58"

เนื่องจากวันที่28-30กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันวันสำคัญของชาติและศาสนาวันอาสาฬบูชา ดังนั้นหากมีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันอาสฬบูชา58 ในไฟล์ที่ชื่อว่า asanmms58