ข่าว

"การอบรมพระสอนฯครั้งที่๒"

เนื่องจากการเลื่อนการอบรมพระสอนครั้งที่๒จากเดิมในวันที่ ๔กรกฎาคม ๒๕๕๘ เลื่อนมาเป็นวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ท่านพระสอนฯสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้เลย

"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรม"

*****ประกาศ*****

เรื่อง"เลื่อนการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมใน
วันเสาร์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้เลื่อนเข้ารับการอบรมเป็นวันเสาร์ที่ ๑สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง)ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ กับที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ให้เข้ารับการอบรมใรวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เท่านั้น

“โครงการพระสอนศีลธรรมฯอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯ”

วันที่๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทำการเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรในโครงการพระสอนฯมมร ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยการนี้พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มมร เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนา พร้อมทั้ง พระเทพวิสุทธิกวี,ดร รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธาน และบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่เกียวข้องทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเชิญ ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมฯ ในการอบรมครั้งนี้เนื้อหาคือทำความเข้าใจในองค์กรและแผนพัฒนาของโครงการพระสอนฯและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต มีการแบ่งกลุ่มworkshopเพื่อระดมความคิดจากบุคลากร เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมนำมาใช้เพื่อให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งต่อไป.

 

 

ผศ.ดร.แหวนทอง บุญคำ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการพระสอนฯ เป็นพิธีกรดำเนินงานในครั้งนี้

พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดงานอบรมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร มอบของที่ระลึกให้กับพระราชบัณฑิต รก.อธิการบดี มมร

 

 

พระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ 

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร รักษาการในตำแหน่งรองอธิการฝ่ายวิชากการและประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร

 

พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร รับมอบของที่ระลึกจาก พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

พระเมธาวินัยรส กำลังบรรยายให้กับผู้รับการอบรมสัมมนา

 

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รับของที่ระลึกจาก พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๑ เรื่อง"ยุทธ์ศาสตร์ของโครงการพระสอนศีลธรรม"

 

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๒ เรื่อง"แผนการอบรมพัฒนาศักยภาพ มาตราฐานของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน"

 

กลุ่มworkshop กลุ่มที่๓ เรื่อง"แผนการจัดการทำงบประมาณของแผนการใช้งบประมาณ"

 

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง"ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล"

 

ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ รับมอบของที่ระลึกจากท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. เป็นประธานในการปิดพิธีการอบรมสัมมนา

 

พระเทพวิสุทธิกวี,ดร. กล่าวพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของโครงการพระสอนฯ

"อบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๕๘"

 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกูฏราชวิทยาลัย เปิดอบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่๑ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร สุชีพ ปุณญาณุภาพ มมร โดยมี พระเทพวิสุทธิกวี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธาโครการพระสอนฯและพระเมธาวินัยรส รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในฐานะรองประธานพระสอนฯ เป็นประธานเปิดอบรมพร้อมทั้งบรรยายให้แก่พระสอนศีลธรรมทั้งใหม่และเก่าในการอบรมครั้งนี้มีพระสอนฯเข้าร่วมทั้งหมด ๒๕๐รูป

 

 

 

 

"พระสอนศีลธรรมเขตพื้นที่ต่างๆที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการพระสอนศีลธรรมฯ"

            เนื่องจากวันที่13 มิถุนายน 2558 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดอบรมสัมนาพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1 ดังนั้นพระสอนศีลธรรมฯทุกรูปที่อยู่เขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในตารางกำหนดเข้าอบรมสัมมนา โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับการเข้าอบรมพร้อมทั้งส่งมายังที่อยู่และโทรสาร ตามในรายละเอียดในภาพได้เลย