ข่าว

"กฎเกณฑ์ระเบียบการแข่งขันวันวิสาขบูชา"

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด ไฟล์ ชื่อ visakha58 

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯส่วนกลางจัดอบรมสัมมนาพระสอน ประจำปีศึกษา58 "

 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) มีกำหนดการที่จะเปิดอบรมพระสอนศีลธรรมในรอบแรก วันที่13 มิถุนายน 2558 จะเป็นเขตไหน ทางเจ้าหน้าที่โครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากท่านใดสงสัยสามารถโทรติดต่อได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อาคารวณิสสรศรัทธา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย หรือ  02-444-6000 ต่อ 1093-1095 วันและเวลาราชการ

 

 

"โครงการพระสอนฯมมร ร่วมประชุมกับมจร"

วันนี้ 21 เมษายน 2558
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิกวี รักษาการในตำแหน่งรองธิการบดีฝ่ายวิชาการ มมร ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร พระเมธาวินัยรส รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะรองประธานโครงการพระสอนศีลธรรม มมร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มจร โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร เป็นประธานที่ประชุม


 ภาพและเนื้อหาข่าว โดยท่านพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช กรรมการและเลขานุการ โครงการพระสอนฯมมร

"แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนฯชุดใหม่"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อย่างเป็นทางการโดยมี ท่านเจ้าคุณ พระเทพวิสุทธิกวี เป็นประธานโครงการพระสอนฯ และ ท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส เป็นรองประธานฯ เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างสะดวกและง่ายต่อการบริหารก้าวหน้าต่อไป  

 

 

"มมร-มจร ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data Base)ครั้งที่๓"

++วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘++
เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมประชุมกันในการหาแนวทางพัฒนาระบบฐานขัอมูล(Data Base)ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ชั้น๒ อาคารจุฬาบรรณาคาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการฝ่ายวิชาการ และประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร เป็นประธานประชุม พร้อมทั้งพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้ อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มจร ดร.รัชนก สุขะกาลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศิลปากร และคณะเจ้าหน้าที่พระสอนฯทั้ง ๒ สถาบัน เพื่อมาปรึกษาหาแนวร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ๑).จัดกลุ่มข้อมูลสาธารณะ ๒).จัดกลุ่มข้อมูลบุคลากร ๓)จัดกลุ่มข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถิติ การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการพระสอนฯทั้ง๒สถาบันให้เกิดการพัฒนาก้าวต่อไป.
---ขอขอบคุณภาพจากทางสนง.พระสอนฯ มจร----