ข่าว

"โครงการพระสอนศีลธรรม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี2561"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เบอร์โทร 02-444-6000 ต่อ 1092-5 ในวันเวลาราชการ 
และสามารถดาวน์โหลดใบตอบรับและกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ในฐานะประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร ได้อำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่กำลังจะมาถึงนี้มายังทุกท่าน

"โครงการพระสอนศีลธรรมฯ มมร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพระสอนศีลธรรม"

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (Clinic Data Base) เพื่อช่วยให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี่ยังขาดความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์แบบรายงานการปฏิบัติการสอนและใช้ระบบฐานข้อมูลเพือให้พระสอนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีปีระสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ในการอบรมครั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 รูป เท่านั้น !!!!!! ซึ่งกำหนดการจัดโครงการอบรม มีขึ้นในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดตามกำหนดการ และใบตอบรับในการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

"สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร. รับสมัครคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระสอนศีลธรรม รับสมัครพระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ  เพื่อจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนศีลธรรมและเป็นเผยแผ่ต่อไปสามารถสมัครในระบบออนไลน์และดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอผลงานได้ที่ www.krupra.net โทร.035 248 084 และขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์พระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ได้ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและพุทธบริษัท จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลส 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

****สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนร่วมงาน****

โทร 02-618-7781-4, 086-977-0112

สำหรับมาร่วมงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย