ข่าว

"กำหนดส่งเบิกนิตยภัต รอบที่4"

!!!!ประกาศให้ทราบ!!!

วันศุกร์ที่13 มีนาคม 2558 

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการส่งเรื่องเบิกนิตยภัต รอบที่4 ดังนั้นพระสอนฯหรือ นักเผยแผ่ ท่านใดยังไม่ส่งแบบรายงาน ให้มาส่งก่อนวันที่12 มีนาคม 2558 ถ้าท่านใดส่งช้ากว่าที่เรากำหนดไว้จะได้รับนิตยภัตในรอบเดือนถัดไปนะครับ ท่านใดมีสหายที่ยังไม่ส่งแบบรายงานโปรดบอกและช่วยให้ส่งมาทันก่อนกำหนดด้วยนะครับ 

ขอขอบพระคุณมากครับ

"ขยายวันรับสมัครร่วมการแข่งขันวันมาฆบูชา 58"

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมาหามกุฎราชวิทยาลัย มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา ในวันที่2-4 มีนาคม2558 โดยเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับ อนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา จากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมนั้น จากเดิมให้ส่งรายละเอียดการสมัครภายในวันที่ 20 กพ 2558 เลื่อนมาเป็นวันที่"25 กพ 2558 " ดังนั้นทางสถาบันต่างๆที่สนใจจะนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนั้น สามารถส่งได้ถึงภายใน 25 กพ 2558 นี้

"มมร และ มจร ร่วมกันประชุมกันในระบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพระสอนศีลธรรม"ครั้งที่๒

วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้เข้าร่วมประชุมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่องการกำหนดทิศทางการดำเนินร่วมกันทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย ในการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลของโครงการพระสอนศีลธรรม เพื่อให้เกิดศักยภาพด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ณ อาคาร จุฬาบรรณาคาร ช้น๒ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร โดยการนี้ ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร มาร่วมเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยท่านพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร และพระครูวินัยธร ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช โดยการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ดร. รัชนก สุขะกาลนันต์ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปกร มาให้ความรู้และแนะแนวทางเกี่ยวกับพื้นฐานข้อมูลของระะบบ เพื่อให้เข้าใจ และพัฒนาก้าวต่อไป.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"มมร รอ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนฯ"

วันเสาร์ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ทำการจัดเปิดโครงการอบรมพัฒนา่ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ2558  

ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค โดยงานนี้ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการและประธานโครงการพระสอนฯมมร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและกล่าวนโยบาย คือ

1)สร้างสังคมด้วยศีลธรรม

2)บุคลากรพร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3)จัดสร้างระบบฐานข้อมูลให้คลอบคลุม

4)การบริการให้เกิดความคล่่องตัวและรวดเร็ว

5)ตัดปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าทุกมิติ

โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีพระ-สามเณรเข้าร่วมอบรมกว่า 500รูป.

--ขอขอบพระคุณ คุณฉัตรชัย เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำรูปมาเผยแผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"มมร สธ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมฯ"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถมภ์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร จปร. ชั้น1 โดยการนี้ มี พระครูสุทรธรรมโสภณ,รศ. รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดโครงการอบรบครั้งนี้ ซึ่งได้อาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร. ที่ปรึกษาอธิการบดี มมร ด้านวิชาการ และประธานโครงการพระสอนฯได้บรรยาย เรื่อง"ยุทธศาาสตร์การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน"ซึงการอบรมในครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณรมาร่วม อบรมประมาณ200กว่ารูป

พระครูสุนทรธรรมโสภณ,รศ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ

 

ท่านเจ้าคุณเทพวิสุทธิกวี,ดร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชการ และประธานโครงการพระสอร กำลังบรรยาย