ข่าว

"อบรมพระสอนศีลธรรมฯ มมร มวก"

 

        วันนี้ (๒๐ ม.ค.) เวลา ๑๒.๐๐ น.  พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิกวี,ดร.(เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการในฐานะประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาประจำปีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มวก) ณ ศูนย์สัมมนาบุคลากร วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

        ในการนี้พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิกวี ได้มอบนโยบายเพื่อประสิทธิภาพของโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง"เสขิยธรรมของพระสอนศีลธรรมเมื่ออยู่ในสถานศึกษา" ซึ่งการอบรมสัมมนานี้มีพระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า ๕๐๐ รูป

 

ประมวลภาพในงานอบรมโครงการพระสอนฯประจำปี

 

 

พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิกวี เป็นประธานเปิดงานอบรมสัมมนาประจำปีโครงการพระสอนศีลธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินนิตยภัตรอบใหม่และตกค้างได้โอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ

วันนี้ในช่วงเวลาบ่ายทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการโอนเงินให้กับพระสอนฯทั้งตกค้างและของใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านพระสอนฯโปรดตรวจสอบดูได้เลยนะครับ

การประชุมสัมมนา โครงการ "ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา"

วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีการจัดสัมมนาภายใต้ชื่อโครงการ"ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา" ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าคณะภาคทุกจังหวัด เจ้าคณะทุกจังหวัด เจ้าสำนักเรียนส่วนกลางทุกสำนัก ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ผู้แทนสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงฆ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา และสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านศีล๕" โดยอาราธนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานฝ่านฆราวาส โดยการนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยมี อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผูิปฏิหน้าที่สังฆราช

 

สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง ถวายสักการะ

 

 

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

พระครูวินัยธร ธีรวิทย์ เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯมมร-ส่วนกลาง

 

ดร.ปรีชา หวานหู เลขานุการโครงการพระสอนฯ มมร-ส่วนกลาง

 

นายชาญชัย สุขจันโท เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ มมร-ส่วนกลาง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสรุปผล มมร ผ่านประเมินในระดับดี

       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์  พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยหลังจากทางคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลาในการตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินให้คะแนนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในระดับดี เกณฑ์คะแนนที่ ๓.๕๘ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการยังได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะหลายประเด็นแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

 

 

ขอเชิญร่วมเข้ากิจกรรม"ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี"ในโครงการ ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ

 

 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗-๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

กำหนดการในงาน

 

 

https://www.facebook.com/events/330956280425523/https://www.facebook.com/events/330956280425523/