ข่าว

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสรุปผล มมร ผ่านประเมินในระดับดี

       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์  พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยหลังจากทางคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใช้เวลาในการตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการได้สรุปผลการประเมินให้คะแนนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในระดับดี เกณฑ์คะแนนที่ ๓.๕๘ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการยังได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะหลายประเด็นแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาบันให้ดียิ่งขึ้น