Home

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม 02-444-6000 ต่อ 1092-1905

ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

kajonsak chudam

November 24, 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุด สมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP1 – ออกอากาศ [6 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP2 – ออกอากาศ [13 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP3 – ออกอากาศ 20 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP4 – ออกอากาศ 27 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP5 – ออกอากาศ 3 มิ.ย. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP6 – ออกอากาศ [10 มิ.ย. 2563

รู้จัก

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดทำโครงการเพื่อการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม เเละการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศคือพัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้