Home

ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565

kajonsak chudam

May 27, 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอนิมนต์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) หมายเหตุ 1. พระสอนศีลธรรมใหม่ อบรม 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 2. พระสอนศีลธรรมเดิม อบรม 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP1 – ออกอากาศ [6 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP2 – ออกอากาศ [13 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP3 – ออกอากาศ 20 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP4 – ออกอากาศ 27 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP5 – ออกอากาศ 3 มิ.ย. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP6 – ออกอากาศ [10 มิ.ย. 2563

รู้จัก

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดทำโครงการเพื่อการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม เเละการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศคือพัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้