Home

มหาวิทยาลัยมหามกุฏมหาวิทยาลัย

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๗อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตารับเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทให้แก่พระสอนศีลธรรมใหม่ ซึ่งผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ หอประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

kajonsak chudam

April 23, 2567

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗
อธิการบดี มมร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๗อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตารับเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และให้โอวาทให้แก่พระสอนศีลธรรมใหม่ ซึ่งผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ หอประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่

กดเพื่อสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสารผู้สมัคร ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒ สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra  คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี 2. พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา 3. สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย 4. สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาหนังสือสุทธิ […]

ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละเเต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละเเต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

kajonsak chudam

May 7, 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละเเต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละเเต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สมัครได้ที่ https://mms.mbu.ac.th/

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP1 – ออกอากาศ [6 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP2 – ออกอากาศ [13 พ.ค. 2563]

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP3 – ออกอากาศ 20 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP4 – ออกอากาศ 27 พ.ค. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP5 – ออกอากาศ 3 มิ.ย. 2563

รู้ธรรมนำชีวิต 2563 EP6 – ออกอากาศ [10 มิ.ย. 2563

แบบฟอร์มสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ใบขอย้ายพื้นที่สังกัด

ใบขอย้ายโรงเรียนสอน วิทยาเขต-วิทยาลัย

เอกสารใบขอย้ายสถานศึกษา (ส่วนกลาง)

ใบขอมีบัตร/วุฒิบัตร

ใบขอลาออก

ชุมนุมการเรียนรู้

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร

ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธรรม รวบรวมสื่อการเรียนเพื่อการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม เเละการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประกอบการสอนสำหรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

รู้จัก

สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดทำโครงการเพื่อการเผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม เเละการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมและชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศคือพัฒนากระบวนการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้