การต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2564

การเขียนสัญญาจ้าง

1. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง

2. ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

3. ห้ามขีดฆ่าและลบคำผิด

4. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในตัวอย่างสัญญาจ้าง (พระเก่า 1 ชุด พระใหม่ 2 ชุด)

5. ส่งเอกสารสัญญาจ้าง หลังจากผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น

6. ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒

( ดาวโหลดแบบฟอร์มสัญญาจ้าง )

ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง (ของพระสอนศีลธรรมเดิม)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง (ของพระสอนศีลธรรมใหม่)