…………….ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย…………… เรื่อง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔