วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สังคมอุดมสุขด้วยศีลธรรม

พันธกิจ 

พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พันธกิจที่ ๒ : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

                      ติดตาม ประเมินผล 

พันธกิจที่ ๓ : บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

พันธกิจที่ ๔ : ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นสังคมวิถีพุทธ 

พันธกิจที่ ๕ : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักพระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนา และการติดตามประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพิจารณาคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างและพัฒนามาตรฐานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกรูป 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๗ จัดอบรมและการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา 

กลยุทธ์ที่ ๘ หลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๙ การอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาเครือข่ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดให้มีการประชุมสัมมนาเครือขาย แลกเปลี่ยน 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ เพิ่มรายการนำเสนอผลงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ ประชาสัมพันธ์เผยแผ่ 

กลยุทธ์ที่ ๑๕ สนับสนุนให้ทุนการวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เป็นนักวิจัย 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑๘ จัดตั้งศูนย์เผยแผ่สื่อการสอนศีลธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๙  สร้างพัฒนาหลักสูตรศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒๐ ประเมินมาตรฐานหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ ๒๑ จัดตั้งกลุ่มสาระวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนที่สอดคล้องกัน 

กลยุทธ์ที่ ๒๒ สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ ๒๓ จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๔ ภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒๔ ประชุมความร่วมมือ ๔ ภาค (พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โรงเรียน ชุมชน) 

 กลยุทธ์ที่ ๒๕ แก่นนำประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา 

 กลยุทธ์ที่ ๒๖ สนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีพระพุทธศาสนาเป็นฐาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒๗ จัดตั้งกองทุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒๘ ตั้งมูลนิธิ 

กลยุทธ์ที่ ๒๙ สนับสนุนส่งเสริมพระสอนศีลธรรมที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ 

กลยุทธ์ที่ ๓๐ จัดภาระงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓๑ มีคณะกรรมการประจำสถาบันและหลักสูตร 

กลยุทธ์ที่ ๓๒ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นสำนักงาน