วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักงานพระสอนศีลธรรม สังคมอุดมสุขด้วยศีลธรรม พันธกิจ  พันธกิจที่ ๑ : พัฒนาพระสอนศีลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พันธกิจที่ ๒ : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ                        ติดตาม ประเมินผล  พันธกิจที่ ๓ : บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  พันธกิจที่ ๔ : ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นสังคมวิถีพุทธ  พันธกิจที่ ๕ : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักพระพุทธศาสนา  ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและพัฒนา และการติดตามประเมินผล  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักพระพุทธศาสนา  กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ ๑ การคัดเลือก ยกย่อง เชิดชูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น  กลยุทธ์ที่ ๒ การพิจารณาคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างและพัฒนามาตรฐานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกรูป  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๗ จัดอบรมและการผลิตสื่อ […]

jetsada

June 15, 2563

ติดต่อ

สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่อยู่ อาคารพระพรหมมุนี(ผิน สุวจเถร) (B7.2) มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-444-6000 ต่อ 1092-1095 โทรสาร 02-444-6070 E-Mail : mms@mbu.ac.th

jetsada

June 15, 2563