โครงสร้างสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน ภาระงานและโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพระสอนศีลธรรม 

รายละเอียดภาระงาน กลุ่มงานสนับสนุนงานพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 

ก. งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 

1. จัดทำแผนงานด้านงานบุคคล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

2. จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร 

3. จัดสวัสดิการสำหรับพระสอนศีลธรรม 

4. จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรร่วมกับงานเทคโนโลยี 

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

6. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

ข.งานแผนและนโยบาย 

1. วางแผนการใช้งบประมาณตามนโยบายผู้บริหาร 

2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มงานอื่น ๆ 

4. จัดทำ เผยแพร่ และถ่ายทอดนโยบายผู้บริหาร 

5. จัดทำคำของบประมาณประจำปี 

6. จัดหางบประมาณสนับสนุนงานตามความเหมาะสม 

7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

8. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

ค.งานทะเบียน 

1. จัดทำทะเบียนพระสอนศีลธรรม 

2. ทำบัญชีเบิกจ่ายนิตยภัตและค่าพาหนะ 

3. ตรวจสอบรายงานการสอน 

4. บันทึกและรายงานผลการเบิกจ่าย ไปยังงานแผนและนโยบาย 

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

6. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

ง. งานเลขานุการ 

1. จัดเก็บหนังสือเข้า-ออก 

2. รับผิดชอบการออกหนังสือติดต่อส่วนงานหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

3. รับผิดชอบงานสารบัญของโครงการ 

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

5. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

(๒) รายละเอียดภาระงาน กลุ่มงานสอนศีลธรรม ดังนี้ 

จ. งานวิจัยและนวัตกรรมการสอนศีลธรรม 

1. จัดทำแผนงานด้านการวิจัย 

2. จัดหา/จัดจ้าง หรือจัดทุนด้านการวิจัย 

3. จัดทำ/สร้าง/และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศีลธรรม 

4. จัดทำสื่อความรู้ด้านงานวิจัยในชั้นเรียนแก่พระสอนศีลธรรม 

5. พัฒนานวัตกรรม/สื่อการสอนด้านศีลธรรม 

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

7. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

ฉ. งานสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. จัดทำฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม 

2. จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แก่พระสอนศีลธรรม 

4. ตรวจสอบ/ติดตาม/ผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระสอนศีลธรรม 

5. จัดทำสื่อออนไลน์ 

6. จัดทำห้องเรียนออนไลน์/ห้องสมุดออนไลน์ 

7. ควบคุมและรายงานดูแลเว็บไซต์ของโครงการ 

8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

9. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

10. รับผิดชอบดูแลควบคุมผลิตรายการโทรทัศน์ 

ช. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

1. วางแผนงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

2. จัดนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

3. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

4. ให้ความรู้ด้านการประเมินผลการสอนแก่พระสอนศีลธรรม 

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

6. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

ซ. งานส่งเสริมการสอน 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตพระสอนศีลธรรม 

2. งานสวัสดิการพระสอนศีลธรรม 

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

4. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย 

. งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

1. วางแผนงานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

2. จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

3. สรุปและรายงานผลการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น 

5. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย