สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036 ผู้พิพากษาศาลพิพากษาคดีในสถาบันพระมหามกุฏราชวิทยาลัยประจำสำนักผู้มีโอกาสนี้พระราชาพระราชาคณะพระโอวาทความในตอนหนึ่งว่า“ สิทธิ์ศักดิ์และหน่วยงานปริญญาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนั้นเช่นเดียวกับการฝึกอบรมจังหวะดอกสำคัญอันจะช่วยไขประตูโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตยังให้บัณฑิตศึกษาต่อในชั้นสูงยิ่งขึ้นหรืออาจนำวิชาความรู้ไปใช้สำหรับประกอบกิจการที่ ความปรารถนาให้บรรลุธรรมตักเตือนผลที่ได้ด้วยอานุภาพแห่งความปรารถนาดียิ่งกว่าคนอื่นในสังคมมากนักเสื่อมเสียการใช้ประโยชน์ที่มีอานุภาพสูงกว่าการประโยชน์ส่วนตน ขออย่าหยุดที่จะเพิ่มพูนคุณสมบัติให้เป็นผู้ทัดทานด้วยความรู้และความเที่ยงอยู่เสมอเพราะบุคคลใดที่สำคัญผิดคิดว่ามีความรู้มากแล้วมีความไม่ดีบุคคลที่เทียบเคียงได้เป็นผู้กล้าและความจริงนี้เองโชคดีชีวิตของผู้กล้าแล้วให้ถลำยลงไปสู่ความไม่สงบขอบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชจงยกเอาสุลิตมหาวิทยาลัยประจำที่ ว่า ‘วิชฺชารณสมฺปนฺโนเสฏฺฐเทวมานุเส: ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์’ เทิดทูนไว้เป็นธรรมประจำชีวิตตลอดไปเพื่อจะได้มี กำลังพราวบ่าวในอันที่จะทำให้คุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นผู้ประเสริฐทั้งทางโลกและทางธรรมสมความปรารถนาของท่านผู้ต่ำช้าความหวังความเจริญด้วยกันทุกรูปทุกคน”ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความน่าเชื่อถือเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและสูง ‘เทิดทูนไว้เป็นคำเรียกประจำชีวิตตลอดไปเพื่อจะได้มีอำนาจพรบารมีในอันอันจะคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นผู้สูงศักดิ์ทางโลกและทางธรรมสม ความปรารถนาของท่านผู้พิพากษาความหวังความเจริญด้วยกันทุกรูปแบบทุกคน”ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความน่าเชื่อถือเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและสูง ‘เทิดทูนไว้เป็นคำเรียกประจำชีวิตตลอดไปเพื่อจะได้มีอำนาจพรบารมีในอันอันจะคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นผู้สูงศักดิ์ทางโลกและทางธรรมสม ความปรารถนาของท่านผู้พิพากษาความหวังความเจริญด้วยกันทุกรูปแบบทุกคน”