การต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

การต่อสัญญาจ้างพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

การเขียนสัญญาจ้าง

๑. ใช้เเบบฟอร์มให้ถูกต้องตามสถานภาพของตนเอง

๒. เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง

๓. ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

๔. เขียนตัวเลขไทยเท่านั้น

๕. ห้ามขีดฆ่า หรือลบคำผิด

๖. แนบเอกสารตามที่ระบุ (พระสอนศีลธรรมเดิม จำนวน ๑ ชุด พระสอนศีลธรรม สมัครใหม่ จำนวน ๒ ชุด)

๖.๑ สัญญาจ้าง

๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อเป็นพระ (ถ้ามี)

๖.๓ สำเนาหนังสือสุทธิ

๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๖.๕ สำเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อเป็นพระ

*** เอกสารแนบ เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

การส่งสัญญาจ้าง

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายเผยเเผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธรรม

   ตึก 7.2 ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓ (ในวัน และเวลาทำการ)

๒. ส่งทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายเผยเเผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการสอนศีลธรรม

               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑

               ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

               โทร. ๐๒–๔๔๔–๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒–๑๐๙๕

 ***ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป***

( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาจ้าง )

เอกสารและสัญญาจ้าง (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม) ประจำปี ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด

เอกสารและสัญญาจ้าง (สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่) ประจำปี ๒๕๖๗ ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง (สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่)

กลุ่ม line พระสอนศีลธรรม

https://line.me/ti/g/YwGlgL_bZv