กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

กำหนดการ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)

  • หมายเหตุ
  • 1. พระสอนศีลธรรมใหม่ อบรม 2 วัน คือ วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
  • 2. พระสอนศีลธรรมเดิม อบรม 1 วัน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564