ข้อกำหนดการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

ข้อกำหนดการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗

(สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่)

๑. ส่งใบสมัครที่มีลายเซ็น ของเจ้าอาวาส เเละลายเซ็นของผู้สมัครให้สมบูรณ์ โหลดใบสมัครของตนเองคลิก ตัวอย่างใบสมัคร

๒. ต้องเขียนสัญญาจ้างและแบบตอบรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก

๓. ต้องเข้าอบรม ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ วัน (สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่)

(สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม)

๑. ต้องเขียนสัญญาจ้างและแบบตอบรับให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งมาทางไปรณีย์ การทำสัญญาจ้างคลิก

๒. ต้องเข้าอบรม ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ วัน (สำหรับพระสอนศีลธรรมเดิม)