กำหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)