ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(ส่วนกลาง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕