รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ สำหรับพระสอนศีลธรรมใหม่

กดเพื่อสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารผู้สมัคร

ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒

สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นพระภิกษุมีอายุไม่เกิน 60 ปี

2. พรรษาไม่ต่ำกว่า ๓ พรรษา

3. สำเร็จการศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมเอก เป็นอย่างน้อย

4. สำเร็จการศึกษาสามัญ อย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. มีความเสียสละในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาหนังสือสุทธิ (ทุกหน้า) รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

5. สำเนาการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 1 ฉบับ

6. สำเนาการศึกษานักธรรมเอก รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 1 ฉบับ

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย(ชื่อต้องเป็นพระเท่านั้น) รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 1 ฉบับ

8. สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)

1. เข้าสมัครทางอินเตอร์เน็ต e-mms.mbu.ac.th

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา เบอร์โทร ครูพี่เลี้ยง เบอร์โทร

3. สแกนหลักฐาน สำเนาใบสุทธิ และสำเนาหน้าบัญขีธนาคารกรุงไทย แล้วบันทึก

4. ปริ้นเอกสาร ลงชื่อผู้สมัครรับรองเอกสาร และลงชื่อเจ้าอาวาสรับรองเอกสาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเเละปริ้น

5. นำใบสมัครพร้อมเอกสารมายืนที่โครงการพระสอนลธรรมในโรงเรียน หรือส่งผ่านทางไปรษณีย์

ส่งมาที่ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ ๒๔๘ หมู่ ๑ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ – ๒๔๔๔ – ๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒

ขั้นตอน กรอกเเบบสมัคในเว็บ >ดาวโหลดเอกสารผู้สมัคเเละเซ็นรับรองให้เรียบร้อย>แนบเอกสารประกอบทั้งหมดตามด้านล่าง>ส่งมาที่สำนักงาน>รอเเจ้งกลับ สอบถามเพิ่มเติม ทาง Fackbook พิมพ์ @MBUkruphra