ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ มหามกุฏมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเรื่องการรับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้วประเทศ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สมัครได้ที่ https://mms.mbu.ac.th/