สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2563

สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงไปยังมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยพุทธมณฑลในการปริญญาประจำปี 2563 รูปและมูลธรรม 1,036

kajonsak chudam

November 24, 2563

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๖๓ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุด สมเด็จพระญาณวโรดม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

kajonsak chudam

July 3, 2563

โครงสร้างสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ส่วนงาน ภาระงานและโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานพระสอนศีลธรรม  รายละเอียดภาระงาน กลุ่มงานสนับสนุนงานพระสอนศีลธรรม ดังนี้  ก. งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  1. จัดทำแผนงานด้านงานบุคคล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  2. จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร  3. จัดสวัสดิการสำหรับพระสอนศีลธรรม  4. จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรร่วมกับงานเทคโนโลยี  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น  6. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย  ข.งานแผนและนโยบาย  1. วางแผนการใช้งบประมาณตามนโยบายผู้บริหาร  2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับกลุ่มงานอื่น ๆ  4. จัดทำ เผยแพร่ และถ่ายทอดนโยบายผู้บริหาร  5. จัดทำคำของบประมาณประจำปี  6. จัดหางบประมาณสนับสนุนงานตามความเหมาะสม  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น  8. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย  ค.งานทะเบียน  1. จัดทำทะเบียนพระสอนศีลธรรม  2. ทำบัญชีเบิกจ่ายนิตยภัตและค่าพาหนะ  3. ตรวจสอบรายงานการสอน  4. บันทึกและรายงานผลการเบิกจ่าย ไปยังงานแผนและนโยบาย  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มงานอื่น  6. รับผิดชอบงานอื่นที่มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมอบหมาย  ง. งานเลขานุการ  […]

kajonsak chudam

June 15, 2563
1 2 3 4